https://ovpg.me/storage/426/Blog-Post-Web.png

Kako će funkcionisati Sistem za prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici?

Planirani Sistem za prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici predstavljaće funkcionalnu cjelinu tri nezavisna dijela: postrojenja za prečišćavanje otpadanih voda, postrojenja za tretman kanalizacionog mulja i postrojenja za spaljivanje kanalizacionog mulja. Njegov rad će se zasnivati na najsavremenoj evropskoj tehnologiji.

Preliminarnim tretmanom će se putem rešetki i separatora uklanjati grubi otpadni materijali, ulje, masnoće i pijesak, da bi se spriječili operativni problemi na cjevovodima i opremi. Poslije preliminarnog tretmana otpadne vode prolaziće obradu na bazi aktivnog mulja: primarni, sekundarni i tercijarni tretman. Nakon toga otpadna voda će se ulivati u prijemnik (recipijent), gdje će se nalaziti oprema za praćenje kvaliteta vode. Dalje će se vršiti obrada kanalizacionog mulja i dobijene materije će se spaljivati (sušiti) uz tretman prečišćavanja vazduha. 


Preliminarni tretman


Prilikom preliminarnog tretmana i uklanjanja krupnih materija, biće instalirane ručne rešetke (kako bi se spriječila oštećenja automatskih) i automatske rešetke. Osim toga, ovaj postupak podrazumijevaće i obradu putem aerisanih separatora ulja,masnoća i pijeska. Na ovom koraku predviđena je i instalacija pumpne stanice i postrojenja za tretman sadržaja iz septičkih jama. 

U ovoj fazi je od velikog značaja i podizanje svijesti građana o pravilnom odlaganju otpada kao što su vlažne maramice, dječje pelene, odjeća, plastična ambalaža, razne masti i ulja koja se koriste za pripremu hrane, medikamenti i slično. Sve loše navike odlaganja otpada djelovaće izuzetno nepovoljno na kompletnu opremu i rad sistema za preradu otpadnih voda - a moguće ih je lako zamijeniti onima koje podstiču efikasnije i lakše prečišćavanje otpadnih voda.

Takođe je važno i da prije tretmana u novom postrojenju, bude instaliran separator ulja i masnoća u turističkim i ugostiteljskim objektima, bolničkim kuhinjama (svim objektima u kojima se vrši priprema hrane), u benzinskim stanicama, autoperionicama, auto mehaničkim radionicama i slično. Neophodno je i zakonski propisano da svi industrijski zagađivači izvrše predtretman industrijskih otpadnih voda kako bi se spriječilo preopterećivanje sistema. 


Primarni, sekundarni i tercijalni tretman otpadnih voda


Nakon preliminarnog tretmana slijedi primarni tretman, koji se odvija u primarnim taložnicama sa pratećom opremom, gdje se vrši uklanjanje suspendovanih materija.

Sekundarni proces prečišćavanja otpadnih voda se odvija u procesnim jedinicama za biološki tretman - gdje se vrši uklanjanje ugljenika, azota i fosfora. U okviru ovog procesa je predviđen i dodatni, hemijski tretman za uklanjanje fosfora za slučaj da biološko uklanjanje ne bude dovoljno efikasno i ne zadovolji standarde. 

Tercijalni tretman podrazumijeva mikrofiltraciju, a nakon mikrofiltracije vrši se UV  dezinfekcija. Da bi se obezbijedila maksimalna efikasnost  i dezinfekcija, prečišćena otpadna voda se propušta kroz mikrofiltere veličine od 10 do 20 mikrometara radi uklanjanje suspendovanih materija.

Nakon toga preko ispusne komore otpadne vode se ispuštaju u recipijent, rijeku Moraču. Tu će biti instalirana oprema za automatsko uzimanje uzoraka kako bi se pratio kvalitet otpadne vode u pogonskoj laboratoriji postrojenja i u akreditovanim laboratorijama.  

Takođe, tu je planirano da bude instalirana i online mjerna oprema za automatsko praćenje svih relevantnih parametara za kvalitet prečišćene otpadne vode - koji odgovaraju crnogorskom zakonodavstvu i zakonodavstvu Evropske unije kada su u pitanju organske materije i uklanjanje nutrijenata (azota i fosfora). Međutim kada su u pitanju suspendovane materije, pooštren je kriterijum za novo postrojenje da bi se omogućila kvalitetnija dezinfekcija. Predviđeno je da ukupno po litru može biti 10mg suspendovanih materija (iako zakonska obaveza predviđa 35mg po litru). Osim toga, uveden je i dodatni kriterijum za mikrobiološki tretman kada su u pitanju granične vrijednosti za fekalne streptokoke i koliformne bakterije. 


Tretman kanalizacionog mulja


Kanalizacioni mulj koji nastaje u procesu prečišćavanja otpadnih voda zahtijeva dodatnu obradu u anaerobnijm digestorima gdje se mulj zagrijava na temperaturi od 35 do 37 stepeni Celzijusa bez prisustva kiseonika. To se radi u cilju razlaganja organskih materija i proizvodnje biogasa. Dakle, električna energija dobijena iz biogasa na ovaj način treba da pokriva oko 55% potreba postrojenja za električnom energijom. Toplotna energija koja se dobija koristiće se za zagrijavanje digestora i za pokretanje postrojenja za spaljivanje kanalizacionog mulja. 

Obrada mulja vršiće se u zatvorenom objektu i podrazumijevaće postupak filtracije vazduha. 

Ovaj objekat biće instalacijama za ekstrakciju vazduha priključen na bio filtersko postrojenje za uklanjanje emisije zagađujućih materija u vazduhu, a monitoringom kvaliteta ovog postupka obezbjeđivaće se da po ispuštanju gasova iz dimnjaka budu zadovoljeni domaći i evropski standardi kvaliteta vazduha. 


Uloga operatera i tehnički podaci


Pored navedenog, sva tri postrojenja su koncipirana na način da operater koji radi na postrojenju može sam da otkloni neke sitne kvarove i da vrši redovne kontrole. Njegova uloga je da spriječi da dođe do pada kapaciteta postrojenja i da se ispoštuju garantovani parametri kvaliteta prečišćene otpadne vode, kanalizacionog mulja i prečišćenog vazduha koji se emituje sa postrojenja.

Kompletan sistem aktiviranja i praćenja ovog procesa je automatizovan, što znači znači da se u svakom trenutku putem inovativne mjerne opreme vrši monitoring svih relevantnih parametara koji garantuju kvalitet procesa. 


Važno nam je da imamo podršku građana, zbog čega stojimo na raspolaganju svima za dodatna pitanja i obrazloženja - kako bismo zajedno napravili korak ka modernizaciji i unapređenju infrastrukture našeg grada! Zato vas pozivamo da se pridružite sve većem broju građana koji su već priključeni na gradsku kanalizacionu mrežu i da doprinesite zajedničkom cilju čistijeg i zdravijeg okruženja. Procedura je jednostavna, a više detalja možete pročitati OVDJE.