SAKUPLJANJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODGORICA

O PROJEKTU

Izgradnja Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa pripadajućom kolektorskom mrežom predstavlja primarni projekat sa aspekta održivog razvoja kao i najvažniji infrastrukturni projekat Glavnog grada i Vodovoda i kanalizacija d.o.o. Podgorica. Njime se obezbjeđuju preduslovi za ubrzani razvoj Glavnog grada u narednih 50 godina. 

Projekat izgradnje novog postrojenja i kolektorske mreže riješiće na ekološki prihvatljiv način problem prikupljanja i tretiranja otpadnih voda i poboljšati opšte uslove, kvalitet života i zdravlje građana Podgorice. Novi sistem biće potpuno tehnološki zaokružen, energetski efikasan i sa minimalnim nus-produktima koji će se izvoziti na deponije u Evropi koje tretiraju takvu vrstu otpada. 

Projekat podrazumijeva 4 glavne komponente koje su realizuju u nekoliko faza. 


FAZA I

Izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda:

 1. Novo mehaničko-biološko POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (PPOV) sa uklanjanjem nutrijenta; 
 2. Postrojenje za tretman kanalizacionog mulja (PTKM) sa digestijom u cilju dobijanja električne energije i tople vode;
 3. Postrojenje za spaljivanje ostataka kanalizacionog mulja PSKM (uključujući spaljivanje svih organskih ostataka).


Proširenje kanalizacione mreže:

 1. PRIMARNI CJEVOVOD (kolektor); 
 2. PJEŠAČKI CJEVOVODNI MOST za prenošenje hidrotehničkih instalacija sa desne na lijevu obalu Morače (prenosni kolektor, dopremanje otpadnih voda); 
 3. PROŠIRENJE SEKUNDARNE KANALIZACIONE MREŽE kao prva faza planiranog povezivanja potrošača na kanalizacionu mrežu; 
 4. Unapređenje upravljanja otpadnim vodama u vinariji „13. jul – Plantaže“; Kao indirektni ispuštač priključen na kanalizacionu mrežu, „Plantaže“ proizvode otpadne vode koje se odlikuju velikim organskim zagađenjem, što predstavlja rizik po adekvatan rad sadašnjeg i budućeg postrojenja. Budući da su „Plantaže“ zakonom obavezane da vrše predtretman svojih otpadnih voda, snosiće dio troškova  u visini od najmanje 500 000 eura. Precizni troškovi biće poznati nakon provjere, planiranja i tenderskih procedura za radove i javne nabavke; 
 5. Proširenje kanalizacione mreže Faza II, Faza III. 

FAZA II 

Prva podfaza faze II odnosi se na proširenje postojeće kanalizacione mreže u centralnom dijelu Podgorice, kao i u perifernim područjima sjeverno, istočno i južno od trenutnog kanalizacionog sliva. Proširenje kanalizacionih mreža u ovim područjima smatra se jednim od prioriteta u smislu neophodne zaštite resursa za snabdijevanje vodom, naročito bunara u Zagoriču i Ćemovskom polju koji se nalaze u gradskoj zoni Podgorice. Druga podfaza obuhvata izgradnju kanalizacionog sistema na desnoj obali rijeke Morače, na području Donje Gorice i dijelu Donjih Kokota.

Ukupna dužina planiranih glavnih kolektora u okviru ove faze je 12.3 km. 

FAZA III

U okviru ove faze dovršava se proces razvoja kanalizacionog sistema Podgorice. Prva podfaza podrazumijeva razvoj kanalizacionog sistema u zapadnim i sjeverozapadnim djelovima grada. Ukupna dužina planiranih kolektora u okviru ove podfaze iznosi 14.8 km. Druga podfaza odnosi se na proširenje sekundarne mreže u jugoistočnom i istočnom dijelu grada. Planirana proširenja trebalo bi da prate urbani razvoj na području Podgorice.  

Ovim će sistem fekalnih kanalizacija na cijelom gradskom području biti kompletiran.


NOSIOCI PROJEKTA I FINANSIRANJE


Nosioci projekta su Glavni grad i Vodovod i kanalizacija d.o.o. Podgorica.

Konsultant za sprovođenje projekta je konsultantska kuća „Fichtner Water and Transport GmbH“, Štutgart (Njemačka).

Procijenjeni ukupni troškovi na kojima se zasniva i ocjena projekta iznose oko 50.350.000 €, ne uključujući ulaganja društva „13. jul – Plantaže“. Troškovi su raspoređeni na sljedeći način: 

 1. Kreditna sredstva obezbijeđena posredstvom Njemačke razvojne banke „KfW“ u iznosu od 35.000.000 € kroz dva kreditna ugovora;
 2. Bespovratna sredstva obezbijeđena  posredstvom Investicionog okvira za zapadni Balkan (WBIF) kroz Grant sredstva za tehničku pomoć u iznosu od 1.145.834 € i Grant sredstva za investicije u iznosu od 9.000.000 €; 
 3. Preostale potrebe za finansijskim sredstvima koje se trenutno procjenjuju na 5.200.000 €, biće obuhvaćene budžetskim sredstvima grada Podgorice.


BENEFITI ZA STANOVNIŠTVO I UTICAJ NA ŽIVOTNU OKOLINU

Samo neki od benefita za građane po završetku radova biće uklanjanje septičkih jama domaćinstava priključenih na mrežu, što će imati direktan uticaj na zdravlje stanovnika i kvalitetnije uslove života na definisanom području. Jedan od najvažnijih benefita biće prečišćena, tehnički ispravna voda za upotrebu. 

Značajna dimenzija ovog projekta su zaštita režima podzemnih voda zetske ravnice, očuvanje postojećih vodoizvorišta na teritoriji Glavnog grada i smanjenje rizika od njihovog zagađenja. Realizacija će direktno uticati na smanjenje zagađenja vode rijeke Morače. Samom zaštitom rijeke Morače i njenih pritoka, štiti se i Skadarsko jezero kao najveća akumulacija vode za piće, te vodoizvorište „Bolje sestre“. 


VAŽNI DATUMI

6. februar 2020 – potpisan ugovor za izgradnju primarnog kolektora;  

24. mart 2020 – potpisan ugovor za izgradnju sekundarne kanalizacione mreže;

18. maj 2020 – Počela realizacija projekta otvaranjem radova na izgradnji primarnog kolektora; 

19. maj 2020 – Početak izgradnje sekundarne kanalizacione mreže; 

11. jun 2020 – Potpisan ugovor o izgradnji pješačkog mosta za prenos hidrotehničkih instalacija;

26. jun 2020 – Raspisan javni pretkvalifikacioni poziv za izgradnju glavnog postrojenja; 

15. jul 2020 – Počeli radovi na izgradnji pješačkog cjevovodnog mosta na Morači.