https://ovpg.me/storage/221/7-overview.png

GLAVNO POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE

Izgradnja novog postrojenja sa kompletnim tretmanom kanalizacionog mulja i kanalizacionom mrežom predstavlja glavnu fazu izgradnje samog sistema za prečišćavanje otpadnih voda. Lokacija za novo postrojenje je Industrijska zona – Kombinat aluminijuma Podgorica. Ovaj sistem obuhvata:

Novo mehaničko-biološko postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) sa uklanjanjem nutrijenta, kapaciteta 190 000 ekvivalent stanovnika 2035, odnosno 230 000 ekvivalent stanovnika 2045. godine;

Postrojenje za tretman kanalizacionog mulja (PTKM) sa digestiranjem u cilju dobijanja električne energije i tople vode;

Postrojenje za spaljivanje ostatka kanalizacionog mulja PSKM (uključujući spaljivanje svih organskih ostataka).