https://ovpg.me/storage/221/7-overview.png

GLAVNO POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE

Izgradnja novog postrojenja sa kompletnim tretmanom kanalizacionog mulja i kanalizacionom mrežom predstavlja posljednju i glavnu fazu izgardnje samog sistema za prečišćavanje otpadnih voda. Lokacija za novo postrojenje je „Industrijska zona – Kombinat aluminijuma Podgorica". Ovaj sistem za prečišćavanje otpadnih voda obuhvata:

● Novo mehaničko-biološko POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (PPOV) sa uklanjanjem nutrijenta, kapaciteta 190 000. ekvivalent stanovnika 2035, odnosno 230 000 ekvivalent stanovnika 2045. godine;

● Postrojenje za tretman kanalizacionog mulja (PTKM) sa digestiranjem u cilju dobijanja električne energije i tople vode;

● Postrojenje za spaljivanje ostatka kanalizacionog mulja PSKM (uključujući spaljivanje svih organskih ostataka).