https://ovpg.me/storage/295/Fotka-vijest-vodovod.jpg

Podgorički „Vodovod“ blagovremeno pokrenuo postupak raskida ugovora sa konzorcijumom „Tošković - Tehnoput-MNE“

Podgorica, 18. septembar 2020 – Kompanija „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Podgorica, uz saradnju i u komunikaciji sa Njemačkom razvojnom bankom „KfW“, sprovodi proces raskida ugovora sa konzorcijumom „Tošković“/„Tehnoput – MNE“, koji izvodi dio radova na sekundarnoj mreži u okviru projekta izgradnje Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa pripadajućom kolektorskom mrežom. Zahtjev za raskid ugovora podnijet je nakon što je ustanovljeno da je vlasnik jedne od dvije građevinske kompanije koje čine konzorcijum, Ivica Tošković, pravosnažno osuđivan, nakon čega je podgorički Vodovod odmah reagovao u smjeru otklanjanja svih formalno-pravnih nepravilnosti i nalaženja rješenja za nesmetan nastavak realizacije projekta.

Kako je riječ o primarnom projektu sa aspekta održivog razvoja Glavnog grada kojim se obezbjeđuju preduslovi za njegov ubrzan razvoj u narednih 50 godina i s obzirom na činjenicu da je jedan od najvećih infrastrukturnih poduhvata u državi koji da utiče na poboljšanje uslova života naših građana, dužni smo da istaknemo sljedeće:

Ugovor sa konzorcijumom kompanija „Tošković“ i „Tehnoput – MNE“ potpisan je 24. marta 2020. godine, nakon završetka tenderske procedure u kojoj su učestvovala 2 konzorcijuma i jedan samostalni ponuđač. Faza izgradnje i proširenja sekundarne kanalizacione mreže, usljed velikog obima radova podijeljena je na dvije cjeline. Prvu fazu (LOT 1, južni dio) u vrijednosti od 1,83 miliona i dužine 9 kilometara dobio je upravo konzorcijum „Tošković – Tehnoput“ . Drugu fazu (LOT 2, sjeverni dio), dužine od skoro 9 kilometara i 1,5 milion vrijednosti realizuje konzorcijum „AG Infoplan/Eurozox“. Oba konzorcijuma  dostavila su urednu i ispravnu tendersku dokumentaciju. Naglašavamo da smo tokom javnog postupka dobili ovjerene izjave aplikanata kojim garantuju da nijesu pravosnažno osuđivani; te stoga svu odgovornost u procesu aplikacije i daljem sprovođenju Ugovora za takvu izjavu snosi podnosilac. Predmetni dokument je blagovremeno poslat NVO MANS uz cjelokupne tenderske ponude ponuđača, nakon što su uputili zvanični zahtjev „Vodovodu“ kojim su tražili istu. Tenderska procedura za dodjelu Ugovora za radove na izgradnji sekundarne kanalizacione mreže u Podgorici – Lot 1, sprovedena je u skladu sa Smjernicama za nabavku KfW banke i u skladu sa njihovim Standardnim tenderskim dokumentima. Ponuđač je ispunio sve uslove kvalifikacije i dodijeljen mu je Ugovor po smjernicama i pravilima banke.

Njemačka razvojna banka „KfW“ sarađuje sa podgoričkim Vodovodom na rješavanju ovog problema tako da novonastala situacija ima minimalne posljedice na razvoj projekta, a samim tim i na građane kojima je namijenjen. Raskid ugovora, dakle, vrši se u skladu sa FIDIC procedurom i domaćim zakonskim normama, sa ciljem minimiziranja posljedica na dalje odvijanje ugovornih aktivnosti. O svim daljim aktivnostima javnost će biti blagovremeno obavještavana. 

Njemačka razvojna banka „KfW“ sarađuje sa podgoričkim Vodovodom na rješavanju ovog problema tako da novonastala situacija ima minimalne posljedice na razvoj projekta, a samim tim i na građane kojima je namijenjen.